1
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
2
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...