1
by Medvedev, Roy Aleksandrovich.
Published 1982
2
by Kemple, Brain
Published 1993
3
by Raymond, Henry N.
Published 1994
4
by Shlyakhov, Vladimir
Published 1995