1
2
by Baker, Lucy.
Published 1993
3
4
by Liang, Nan Sheng.
Published 1994
5
by Bailey, David.
Published 1993
6
7
by Jokinol, Pius.
Published 1997
8
by Gimpaa, Charles.
Published 1997
9
by Annol, Evelyn
Published 2001
10
by Majikol, Nancy.
Published 2001
11
by Jude, Sebastian.
Published 2001
12
Published 2003
13
14
by Huang, Yi.
Published 1989
15
by Sapienza, Marilyn J.
Published 1991
16
by Ohanesian, Diane C.
Published 1991
17
by Yu, Li.
Published 1992
18
by Yu, Dong Lou.
Published 1990
19
by Wei, Li
20
by Yan Wu, Chan Xia.
Published 1991